در ده سال گذشته به توسعه میادین مشترک نفت و گاز پرداخته نشد|

شریعتی: در ده سال گذشته به توسعه میادین مشترک نفت و گاز پرداخته نشد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف