دستخط زیبا و کمتر دیده شده فتحعلی شاه قاجار

 

قدری خط آن نور چشم پس رفته، اگر از رهگذرِ زیادیِ شغل است، بایست من هیچ نتوانستم نوشت. البته سعی کن که در کمالات آراسته بشوی. سایر گزارشات و التفات ما را«میرزا محمدعلی» حالی خواهد کرد. به همراه او یک ثوب چوخای* مخصوصی به جهت آن نور چشم فرستادم. همه روزه گزارشات و رقعه‌جات را به رشته تحریر درآورده بسلامت باشد.


|

به گزارش برنا؛ در ادامه نامه ای خطاب به« ملک قاسم میرزا »-(1859-1807)احتمالاً از پدرش« فتحعلیشاه قاجار » و به خط خودش- اوایل قرن نوزدهم را می خوانید:

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف