دستور وزیر کشور برای بررسی فیش حقوقی مطرح شده از دفتر یک عضو شورای شهر تهران


دستور وزیر کشور برای بررسی فیش حقوقی مطرح شده از دفتر یک عضو شورای شهر تهران

احمد وحیدی در دستوری از معاون عمرانی وزارت کشور خواست مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند.

منبع