دستور کار جدید دولت: باید جلو خام فروشی گرفته شودآیت الله رئیسی در دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و نخبگان همدان : ما باید معادنی را که برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده فعال کنیم.منبع