دستگیری باند بزرگ مواد مخدر در تبریز

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع