دستگیری عاملان تهدید شهروندان در کوار دستگیر شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف