دعوت به پاسداشت خواننده‌ای که «خورشید» بود

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع