دغدغه ویژه محسنی اژه ای نسبت به خانواده

در کنار توجه ویژه به موضوعات قضایی، اهمیت تحکیم روابط خانواده پای ثابت اظهارات رییس قوه قضاییه در بسیاری از سخنرانی های سال ۱۴۰۱ بوده استمنبع