دفاعیات متهم اصلی پرونده فساد اداری شهرداری ارومیه از ۱۴ اتهام وارده


دفاعیات متهم اصلی پرونده فساد اداری شهرداری ارومیه از ۱۴ اتهام وارده

سومین جلسه محاکمه پرونده متهمان شهرداری ارومیه با دفاعیات متهم اصلی از ۱۴ اتهام وارده برگزار شد.

منبع