دلالی اطلاعاتی کارمندان توییتر برای عربستان

دادگاه ایالتی کالیفرنیا کارمند سابق توییتر را به جرم جاسوسی برای سعوی ها به سه و نیم سال حبس محکوم کرد



منبع