دلیل ناتوانی شهرداری در پروژه گود حصارک چیست؟

منبع

بخوانید:  قانون سقف قرارداد شدنی نیست