دهمین پرتاب موفق فضایی ایران در دولت سیزدهم انجام شد


علی بهادری جهرمی درباره پرتاب های موفق فضایی ایران در دولت سیزدهم توییتی را منتشر کرد.منبع