دولت با تمام توان پشتیبان تیم ملی فوتبال استراهکارهای تقویت تیم ملی فوتبال بررسی شد.منبع