دولت برای تکمیل مدارس نیمه تمام 3200 میلیارد تومان اعتبار اختصاص می دهد

منبع

دولت برای تکمیل مدارس نیمه تمام 3200 میلیارد تومان اعتبار اختصاص می دهد

وی بیان کرد: حق تعیین تکلیف خیرین این است که اگر اعتبار نقدی ویا زمینی اهدا می کنند باید حقوقشان تسهیل و ادا شود در شکل شایسته کمک کنیم تا بسرعت وبدون هیچ مشکلی این کار به سرانجام برسد.


نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف