دولت سیزدهم لحظه ای از خنثی سازی تحریم ها غافل نشد

دولت سیزدهم لحظه ای از خنثی سازی تحریم ها غافل نشد

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم به شعار انتخاباتی خود مبنی بر  مردمی بودن عمل کرده است گفت: در موضوع هسته ای عزتمندانه مذاکره کردیم و یک لحظه از خنثی سازی تحریم ها غافل نشدیم .

منبع

|