دو حرکت جدید وزیر ارتباطات برای مدیریت زیست بوم فضای مجازی کشور

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف