دکتر افروغ دلبستگی تام و تمام به حقیقت داشت
منبع


دکتر افروغ دلبستگی تام و تمام به حقیقت داشت