دیدار امیرعبداللهیان با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللدیدار امیرعبداللهیان با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

در این دیدار موضوعات مورد اهتمام در حوزه مسائل حقوق بشر مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.


|