رئیسی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

منبع

بخوانید:  اهمیت استغفار در زندگی