رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان قاسمی را تسلیت گفت

منبع