رئیس جمهور پکن را به مقصد تهران ترک کرد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع