رئیس قوه قضائیه: اگر در حکمی که می‌دهیم احساس عدالت نباشد حکم قاضی هیچ فایده‌ای ندارد

حکم همراه با تکریم ارباب رجوع، بیان و تبیین درست برای مردم و برخورد مناسب؛ اثر معنوی بیشتری از اصل حکم در مردم خواهد داشت.منبع