رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های اقتصادی و تولیدی در راستای تحقق شعار سال

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف