رضایت برهالتر از عملکرد آمریکا در بازی با ایران

جام بیست و دوم

منبع