رضا یونس فرد از هنرمندان تاثیرگذار استان مرکزی بود

منبع

بخوانید:  ۷۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار سفر ریاست جمهوری برای اجرای طرح های ورزشی استان قزوین اختصاص یافته است