رهاسازی بخشی از حقابه ایران از افغانستان در پی بارندگی‌های اخیردر پی تشدید بارش‌ها و نزولات آسمانی در افغانستان طی روزهای اخیر، ظهر دیروز بخشی از حقابه ایران از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شدمنبع

بخوانید:  مهندس پرسپولیس جبران کرد!