رهبر انقلاب: راهبرد دشمن این است که ما به خودمان بدبین شویممنبع