رهبر انقلاب: عدالت یعنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌های عمومی


رهبر انقلاب: عدالت یعنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌های عمومیمنبع