رهبر انقلاب: نوجوان امروز بر خلاف نوجوان قدیم یک عنصر بالغ و عاقل استمنبع