روایتی از یک کسب و کار شیرین

دغدغه یک جوان ایرانی برای اشتغال توان یابان و بانوان خودسرپرست، منجر به راه اندازی یک کسب و کار شیرین شد.منبع