روزانه ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود / نرخ تورم سه نخست سال به ۳۹.۴ درصد رسید

همچنین، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز حدود ۰.۶۴ هزار میلیارد تومان روزانه نقدینگی تولید شده است.  

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ روزانه ۰.۳۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و تورم در آن سال ۱۵.۶ درصد بوده است.  

|

منبع