روسیه سپتامبر آینده سه فضا نورد را به ایستگاه بین‌المللی فضایی می‌فرستدروسیه سپتامبر آینده سه فضا نورد را به ایستگاه بین‌المللی فضایی می‌فرستد

منبع


|