ریزش بهمن در گردنه ژالانه

محور سروآباد ـ اورامان بازگشایی شدمنبع