زاکانی سوال درمورد کاندیداتوری در انتخابات را بی ‌جواب گذاشت


زاکانی سوال درمورد کاندیداتوری در انتخابات را بی ‌جواب گذاشت



منبع

بخوانید:  آموزش بیش از ۲۰۰۰ نفر از کاربران رایانه شعب اخذ رای در استان قزوین