زندگی دردناک یک زرافه با گردنی شکسته!+عکس


واقعا تصورش سخت است که این حیوان چگونه می تواند آب بخورد. گردن زرافه نقشی حیاتی برای او دارد چرا که برای خوردن برگ درختان نیاز اساسی به آن دارد.منبع

زندگی دردناک یک زرافه با گردنی شکسته!+عکس


|