زیباسازی و امحای ۵۱ هزار متر مربع آلودگی بصری منظر شهری

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف