سارا حاتمی بازیگر نوجوان " کت چرمی": برای باورپذیری نقش با عوامل به کمپ رفتممنبع