سازمان پدافند غیر عامل سیاست گذار و برنامه ریز پدافند غیر عامل است.

در حال تکمیل


سازمان پدافند غیر عامل سیاست گذار و برنامه ریز پدافند غیر عامل است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: سازمان پدافند غیر عامل یک سیاست گذار و برنامه ریز و نظارت کننده بر برنامه پدافند غیر عامل است.


|