سال آینده شهر آفتاب میزبان 100 هزار متر سالن نمایشگاهی

معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه و تجارت گفن: تعداد درخواست های برگزاری نمایشگاه زیادتر شده و سال آینده شهر آفتاب میزبان 100 هزار متر سالن نمایشگاهی است.منبع