ساکت در خصوص آرات حسینی پاسخگو‌ باشد / شان سپاهان را‌ حفط کنیدآیا این خبر مفید بود؟

منبع

اواخر اسفند ماه بود که شاهد یک مانور تبلیغاتی در خصوص پیوستن کودک غیر اصفهانی آرات حسینی به تیم سپاهان بودیم .


اما انتقاد بیشتر را می توان به افرادی وارد کرد که به دنبال استفاده  تبلیغاتی از این کودک هستند  به مدیرانی که بدون رعایت اصول فنی سراسیمه به دنبال عکس انداختن با این کودک هستند .


|