ستاد دائمی پنجاه ‌بدر در قزوین تشکیل می شود

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف