سران قوا درباره طرح تقسیط بدهی مجدد بیمه ای کارفرمایان تصمیم گیری می کنند

وی با اشاره به امهال بخشودگی جرایم بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی به دولت پیشنهادی را ارائه کرده است که درحال بررسی توسط سران قواست. پیشنهاد ما این است به شرطی که کارفرمایان بازنشسته های ما در 2سال گذشته از بخشودگی استفاده نکرده باشند و پایداری نیروها را داشته و نیرویی را بیرون نکرده باشند و یا دستور بازگشت به کار عده ای دیگر را داده اند از فرصت بخشودگی جرائم برای یکبار استفاده می کنند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی در پایان تصریح کرد: ما 7 ماه را بدون تسهیلات گذراندیم و سعی می کنیم همین روش را که انباشت بدهی برای تامین اجتماعی ایجاد نشود را دنبال کنیم.|

منبع


سران قوا درباره طرح تقسیط بدهی مجدد بیمه ای کارفرمایان تصمیم گیری می کنند

در گفت وگو با برنا: