سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی منصوب شد

منبع

سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی منصوب شد

وی معاونت هماهنگی و امورمجلس جهاددانشگاهی، ریاست واحد یزد و معاونت پشتیبانی و آموزشی این واحد و همچنین عضویت در هیات امنای دانشگاه علم و هنر یزد را در کارنامه خود دارد.


|