سفیر کوبا بر تسهیل مناسبات گردشگری بین دو کشور تأکید شود

منبع

بخوانید:  اعمال مخصوص روز اول محرم الحرام