سقوط خودرو از پل طبقاتی صدرمنبع

بخوانید:  ارتباط صنعت و هنرمندان بومی استان قزوین را حمایت می کنیم