سقوط وحشتناک سنگ از کوه برروی خودروها در هند و زنده ماندن سرنشینان!منبع