سلام ای کربلا را دیده قبل از کربلا مسلم

سیده فاطمه موسوی

تو ماندی و سلام آخر خون خدا مسلم…

تو قبل از کربلا در کوفه خواندی روضه ی مقتل

سلام ای کربلا را دیده قبل از کربلا مسلم

شهید کربلایی زائر کرب و بلا مسلم

انتهای پیام/

منبع

چرا گفتی به فرزند علی کوفه نیا، مسلم؟

تو که با نامه ی خورشید سمت کوفیان رفتی

بگو بر بام کوفه خیره ماندی در کجا مسلم؟

سلام ای کربلا را دیده قبل از کربلا مسلم

دهان پاره ات خواند از سرِ از تن جدا مسلم