سمینارها باید به شبهات پاسخ دهند

منبع

بخوانید:  اهداف و برنامه های نظام سلامت دیجیتال در کشور