سند مالکیت جزایر سه گانه به نام‌جمهوری اسلامی است/ چند نفر در رابطه با پرونده ترور شهید صیاد خدایی دستگیر شده اند


|

سخنگوی قوه قضائیه: سند مالکیت جزایر سه گانه به نام‌جمهوری اسلامی است/ چند نفر در رابطه با پرونده ترور شهید صیاد خدایی دستگیر شده اند