سپاهان و مورایس به دنبال شکستن طلسم هستند

منبع

بخوانید:  نوآوری به حوزه تجهیزات پلیسی و امنیتی می‌رسد